Bienvenue chez les pwo (pougouli)

A Wɩ̀ɩ sɛgá nɩ phuieŋ

A Wɩ̀ɩ sɛgá hʋnɔ phuieŋ ne. Ɓa ca thàà b'ʋ hààbà lɛ bɩrɛ́ tène àa thɛthɩ̀nɩɛŋ. Ha dio hàlaá nɩ̀ wɛ̃̀ a, ɩa wò hã na kàlàmɩ̀ ha dàà. A Ãtɩba hʋ̃ le ha Wɩ̀ɩ cɛɛma lɛ kɛŋ bɩrɛ́ phuieŋ. Ɩa sʋ̀mɩ̀ a Wɩ̀ɩ kɛŋ pha ɓà. Dàa nɩ bɩrɛ́ awɛ̃thõ̀, ha Wɩ̀ɩ cɛɛma hààbà nʋa su re nɩ phuieŋ nɩ ɩa da kɛŋ kàlàmɩ̀

A Lukìi sɛgá

a Marakìi sɛgá