Bienvenue chez les pwo (pougouli)

Phuó kalama

phuó kalama nɩ ɓulo a 2008 bɩna ɩrɛ hʋ̃. A Ãtɩba hʋ̃ ɓulo ha phuó kàlàmà. Ɲɩbino ɓalàa mè ha kàlàmà, ɓa ɓɩlɔ̀ɔ rɛ. Thɛ̀ɛnɛ dɩɓɩlɩa hʋ̃ me ha kàlàma. Ha lakolibalɩa fotone thɩnɩa nàa.